KONTAKT

Máte jakýkoli dotaz? Chcete si domluvit nezávaznou odbornou konzultaci? Kontaktujte nás.

+420 565 555 222
prodej@rathgeber.cz

Váše online konzultace

Vaše kontaktní osoby

Kontaktní formulář
Zavřít

VOP / Dodací podmínky

1. Uznání dodacích podmínek

1.1. Veškeré obchodní závazkové vztahy podléhají výlučně následujícím podmínkám. Odlišné dodací podmínky objednatele, nejsou-li písemně uznány zhotovitelem, nejsou závazné.
 1.2. Nabídky, které nejsou výslovně označeny jako závazné, jsou nezávazné.
 1.3. Obchodní závazkové vztahy (zakázky) jsou uzavírány pouze v písemné formě a jsou platné teprve po podpisu oběmi smluvními stranami.
 1.4. Zhotovitel a objednatel se dohodli, že v případě, nelze-li z nějakého důvodu splnit smlouvu o dílo, která byla uzavřena obchodním zástupcem, má právo zhotovitel od smlouvy jednostranně odstoupit bezprostředně poté, co tuto skutečnost zjistí. Zhotovitelem event. přijatá záloha, či smluvní cena bude vrácena.

2. Dodací lhůty

2.1. Dodací lhůta pro nové nebo změněné produkty začíná běžet dnem předání objednatelem schválených textových korektur zhotoviteli, případně dnem, kdy zhotovitel obdrží na svůj účet 100%-ní platbu předem (to v případě, že platba je provedena později, než schválení korektury). Dojde-li ke zvýšení plnění produktů, začne běžet dodací lhůta až po podpisu dodatku smlouvy o dílo nebo podpisem další smlouvy o dílo.
 2.2. U nezměněných opakovaných objednávek začíná běžet dodací lhůta dnem, kdy zhotovitel obdrží platbu ve 100%-ní výši na svůj účet.
 2.3. Dodací lhůta se považuje za splněnou, jestliže produkty v dohodnutém termínu opustí závod zhotovitele, nebo (při vlastním odvozu objednatelem) je v dohodnutém termínu připraveno k expedici. Při důvodném zpoždění dodávky je s objednatelem dohodnuta prodloužená dodací lhůta. Za přiměřené se považuje prodloužení dodací lhůty o 5 – 10 pracovních dnů. Objednatel akceptuje i postupné dodávky produktů.
 2.4. Dojde-li k dodatečným změnám v uzavřené smlouvě o dílo, které ovlivní dodací lhůtu, může tato být přiměřeně prodloužena.
 2.5. Produkty, jejichž plnění bylo dohodnuto k postupným dodávkám, odebere objednatel do 12 měsíců od uzavření smlouvy o dílo, pokud se smluvní strany nedohodnou jinak.

3. Stanovení ceny

3.1. Cena je s odběratelem dohodnuta jako smluvní ve smyslu zákona č. 526/90 Sb. o cenách.
 3.2. Všechny ceny se rozumějí, není-li dohodnuto jinak, „franco objednatel“, bez DPH, náklady na balení u zásilek „franco objednatel“ jsou v ceně.
 3.3. Výrobní prostředky a pomůcky, vztahující se k zakázce (nástroje, litografie, výkresy apod.), které zhotovitel pro zakázku objednatele vyrobil nebo si opatřil zůstávají i přes zaúčtování hodnoty jejich podílu na nákladech majetkem zhotovitele, který je archivuje po dobu 10 let od poslední výroby.
 3.4. Každá změna textové korektury vyžaduje zhotovení nových konečných výkresů a filmů. Prosadí-li objednatel dodatečně změnu v již uzavřené zakázce, zaúčtuje zhotovitel vzniklé vícenáklady bez předchozího oznámení ceny.
 3.5. Zhotovitel je oprávněn z technických důvodů se odchýlit od dohodnutého množství produktů dle smlouvy o dílo v rozmezí +10% až - 10% přičemž zhotovitel má nárok na zaplacení ceny produktů skutečně dodaných.

4.  Platební podmínky

 4.1. Každý produkt představuje zakázkovou výrobu. Smluvní cena zakázky je splatná předem takto:  50% do 14 dnů od podpisu smlouvy o dílo  50% do 7 dnů po předání objednatelem schválené textové korektury do výroby. Při platbě předem je poskytován rabat ve výši 3% smluvní ceny.
 4.2. Je-li ve zvláštních případech dohodnuto plnění bez platby předem nebo jen s platbou ve výši smluvní ceny, je smluvní cena nebo její dosud neuhrazená část splatná jednorázově a v plné výši do 14 dnů po předání produktů.
 4.3. Dojde-li po uzavření smlouvy o dílo, následkem zhoršení platební situace objednatele k ohrožení zhotovitelova nároku na úhradu smluvní ceny, může zhotovitel předem požadovat uhrazení celé smluvní ceny, nebo může požadovat zajištění smluvní ceny složením dohodnuté zástavy a podmínit pokračování prací na zhotovení produktů splněním uvedených požadavků. 
4.4. Při neodebrání objednaného zboží, při odmítnutí nebo opomenutí nutné součinnosti, při opožděném schválení textových korektur objednavatelem je zhotovitel oprávněn uplatnit u objednatele náhradu vzniklé škody, nejde-li ze strany objednavatele o porušení povinnosti prokazatelně způsobené okolnostmi vylučujícími odpovědnost.
 4.5. Objednatel může provést vzájemné započtení svých nároků vůči zhotoviteli jen na základě vzájemné dohody se zhotovitelem.

5. Expedice a nebezpečí škody

 5.1. Zhotovitel má právo volby způsobu expedice produktů, tj. způsobu plnění.
 5.2. Nebezpečí škody na předmětu plnění přechází ze zhotovitele na objednatele v okamžiku předání expedovaných produktů dopravci nebo v okamžiku předání produktů objednateli. Je-li však zboží připraveno k odběru a jeho expedice, odebrání nebo odeslání na místo určení se opozdí z důvodů, které nejsou na straně zhotovitele, přechází nebezpečí škody na produktech na objednatele okamžikem doručení avíza o připravenosti zboží k odběru.

6. Ochrana práv třetích osob

6.1. Zhotovitel garantuje vlastní produkty bez právních vad.
 6.2. Jsou-li porušena chráněná práva třetích osob tím, že k výrobě bylo použito výkresů, vzorků nebo i jiných údajů a podkladů poskytnutých objednatelem, nároky nelze uplatnit u zhotovitele.

7. Určení vlastnického práva

7.1. Vlastnické právo k předmětu plnění přechází v okamžiku, jak je uvedeno u přechodu nebezpečí škody v bodě 5.

8. Korekturní kopie a vzorky

8.1. Odsouhlasí-li objednatel korekturní kopii nebo výrobní vzorek, nebo se zřekne práva na jejich posouzení a dá pokyn k zahájení výroby, přejímá riziko z případných chyb na sebe, pokud se nejedná o chyby vzniklé následně při výrobě.
 8.2. V tiskových barvách a v barvách povrchu jsou nepatrné odchylky odstínů oproti předloze nebo vzorku vyhrazeny.

9. Záruky a odpovědnost za vady

 9.1. Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele produkty v množství, jakosti a provedení dle smlouvy o dílo.
 9.2. Vykazuje-li předmět plnění vady, objednatel uplatní písemně reklamaci do 5 pracovních dnů od předání produktů dle předmětu plnění u zjevných vad, u skrytých vad pak jakmile se projeví, nejpozději však do 6 měsíců. Na pozdější reklamace nebude brán zřetel. Záruční doba začíná běžet od předání produktů.
 9.3. Při oprávněné reklamaci zhotovitel vadné produkty podle své volby bezplatně opraví (je-li to možné), nebo dodá náhradu, popřípadě poskytne slevu. Pro opravu nebo dodání náhrady je stanovena přiměřená dodatečná lhůta.
 9.4. Uplyne-li stanovená dodatečná lhůta, aniž zhotovitel vady odstraní nebo dodá náhradu, je objednatel oprávněn od smlouvy odstoupit.
 9.5. vrácení reklamovaného zboží je možné jen po dohodě s dodavatelem.

10. Odpovědnost za škody

Smluvní strana, která poruší svou povinnost ze závazkového vztahu, je povinna nahradit škodu tím způsobenou druhé straně, ledaže prokáže, že porušení povinnosti bylo způsobeno okolnostmi vylučujícími odpovědnost. Náhrada škody se řídí ustanoveními paragrafu 373 – 386 zákona č. 513/91 Sb. (obchodní zákoník).

11. Smluvní pokuta

Dojde-li k porušení dodacích podmínek ze strany objednatele a zhotovitel v důsledku tohoto porušení odstoupí od smlouvy, náleží zhotoviteli smluvní pokuta 30% z dohodnuté ceny díla. Tuto smluvní pokutu je objednatel povinen uhradit do 14 dnů ode dne odstoupení smlouvy o dílo. Zhotovitel se zavazuje, že po vyúčtování smluvní pokuty nebude účtovat náhradu škody, která tímto odstoupení vznikla.

12. Spory

Spory vzniklé z této smlouvy se řídí platným právním řádem ČR, zejména pak ustanovením obchodního zákoníku. Smluvní strany jsou vázány pravomocnými rozhodnutími soudu ČR.

RATHGEBER, k.s.
Nádražní 1402
593 01 Bystřice nad Pernštejnem
Tel.: +420 565 555 222
Fax: +420 566 550 238

E-mail: info@rathgeber.cz
Internet: www.rathgeber.cz

RATHGEBER Dodací podmínky (VOP)