KONTAKT

Máte jakýkoli dotaz? Chcete si domluvit nezávaznou odbornou konzultaci? Kontaktujte nás.

+420 565 555 222
prodej@rathgeber.cz

Váše online konzultace

Vaše kontaktní osoby

Kontaktní formulář

Zákaznický portál

 

Zavřít

Prohlášení o ochraně osobních údajů

Informace ke zpracování osobních údajů pro tyto webové stránky podle čl. 13 Obecného nařízení o ochraně osobních údajů EU (GDPR – v Německu DSGVO) při shromažďování osobních údajů dotčených osob.

Informace o ochraně osobních údajů (verze: DSGVO 2.0 z 01.12.2021)

Společnost RATHGEBER GmbH & Co. KG je osobou zodpovědnou za tyto webové stránky a coby poskytoval elektronických služeb Vás musí na začátku Vaší návštěvy informovat o druhu, rozsahu a účelech shromažďování a využívání osobních údajů, a to přesně, transparentně, srozumitelně a snadno přístupnou formou za použití jasných a jednoduchých jazykových prostředků. Tyto obsahy Vám přitom musí být kdykoli přístupné. 

Klademe velký důraz na bezpečnost Vašich údajů a na dodržování právních předpisů, které se k ochraně osobních údajů vztahují. Zpracování osobních údajů se řídí předpisy aktuálně platných evropských a národních zákonů.

Prostřednictvím následujících informací o ochraně osobních údajů bychom Vás chtěli upozornit, jak s Vašimi osobními údaji nakládáme a jak nás můžete kontaktovat:

RATHGEBER, k.s.
Nádražní 1402
CZ - 593 01 Bystřice nad Pernštejnem
RATHGEBER, k.s., sídlo Bystřice nad Pernštejnem: Bystřice nad Pernštejnem 593 01
IČO: 60751860
Jednatel: Ing. Karel Lipovský
Tel.: +420 565 555 299
E-mail: info@rathgeber.cz

Náš pověřenec pro ochranu osobních údajů
Sven Lenz
Deutsche Datenschutzkanzlei – Datenschutzkanzlei Lenz GmbH & Co. KG
Bahnhofstraße 50
87435 Kempten
Německo

V případě dotazů k ochraně osobních údajů nebo dalších žádostí, které se zákona na ochranu osobních údajů týkají, můžete zaslat e-mail na následující e-mailovou adresu:
datenschutz@rathgeber.eu

A. Obecně

Pro lepší srozumitelnost nebudeme užívat genderová rozlišení. Ve smyslu rovného zacházení platí příslušné pojmy pro všechna pohlaví. Význam používaných pojmů, jako např. „osobní údaje“ nebo jejich „zpracování“, lze vyčíst z čl. 4 DSGVO.

Mezi osobní údaje, které jsou v rámci těchto webových stránek zpracovány, patří

 • údaje o stavu (např. jméno a adresy zákazníků),
 • smluvní údaje (např. nárokované služby),
 • uživatelská data (např. navštívené stránky našeho webu) a
 • obsahová data (např. zadání do online formulářů). 

B. Specificky

Informace o ochraně osobních údajů
Zaručujeme, že Vaše příslušné údaje zpracováváme pouze v souvislosti se zpracováním Vašich žádostí a k interním účelům, jakož i proto, abychom mohli poskytnout Vámi požadované služby nebo připravit obsahy.

Základy zpracování osobních údajů
Vaše osobní údaje zpracováváme jen za dodržení příslušných předpisů k ochraně osobních údajů. Právními základy jsou:  

 • Poskytnutí našich smluvních služeb
 • Zpracování je zákonným předpisem
 • Existence Vašeho elektronického souhlasu (např. přihlášení k newsletterům)
 • Prosazování našich oprávněných zájmů

Chtěli bychom Vás informovat, kde jsou výše uvedené právní základy upraveny v DSGVO:

Zpracování k plnění našich služeb a provedení smluvních opatření

čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO

Zpracování k plnění našich zákonných povinností

čl. 6 odst. 1 písm. c) DSGVO

Souhlas

čl. 6 odst. 1 písm. a) a čl. 7 DSGVO

Zpracování k zachování našich oprávněných zájmů

čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO

 

Předávání osobních údajů třetím osobám
Upozorňujeme, že dochází k předávání osobních údajů třetím osobám.

Předávání Vašich údajů třetím osobám se odehrává jen v rámci zákonných předpisů. Vaše údaje předáváme jen tehdy, pokud je to např. nutné pro účely smlouvy nebo na základě oprávněných zájmů na ekonomickém a efektivním provozu naší obchodní firmy.

Pokud k poskytování svých služeb využíváme subdodavatele, zavádíme vhodná právní opatření a odpovídající technická a organizační opatření, abychom se postarali o ochranu osobních údajů podle příslušných zákonných předpisů.

Předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci
Třetími zeměmi se rozumí země, v nichž DSGVO není bezprostředně platným právem. Toto v zásadě zahrnuje všechny země mimo EU, resp. Evropský hospodářský prostor.

Dochází k předávání osobních údajů do třetích zemí nebo mezinárodní organizaci. Přitom se zohledňuje, aby byly k dispozici patřičně vhodné/přiměřené záruky a Vy jste disponovali vymahatelnými právy a účinnými opravnými prostředky.

Kopii vhodných záruk naleznete pod následujícími odkazy:

Standardní smluvní doložky: 
https://eur-lex.europa.eu/legal-content/CS/TXT/PDF/?uri=CELEX:32010D0087&from=EN

Doba uchování Vašich osobních údajů
Dodržujeme zásady úspornosti údajů a zamezení údajů. To znamená, že Vaše údaje uchováváme jen tak dlouho, abychom splnili výše uvedené účely nebo jak to stanovují rozmanité doby uchování stanovené zákonodárcem. Pokud daný účel zanikne, resp. po uplynutí odpovídajících dob jsou Vaše údaje rutinně a v souladu se zákonnými předpisy zablokovány, resp. vymazány.

Abychom tento postup zajistili, vyhotovili jsme svůj interní koncept. 

Navázání kontaktu
Pokud se s námi spojíte prostřednictvím webové stránky, jste srozuměni s elektronickou komunikací. V rámci elektronického navázání kontaktu s námi jsou zpracovány osobní údaje. Údaje, které uvedete, jsou uchovány výhradně za účelem zpracování žádosti a pro případné následné dotazy. 

Chtěli bychom Vám k tomuto vyjmenovat právní základy: 

 • Zpracování k plnění našich služeb a provedení smluvních opatření čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO

Upozorňujeme Vás, že e-maily na přenosové cestě mohou být neoprávněně a nepozorovaně čteny nebo měněny. Dále Vás upozorňujeme, že používáme software pro filtraci nevyžádaných e-mailů (filtr spamu). Filtr spamu může e-maily zamítnout, pokud je na základě určitých příznaků chybně identifikuje coby spam.

Jaká máte práva?
a) Právo na informace
Máte právo vyžádat si bezplatnou informaci o svých uchovávaných údajích. Na vyžádání Vám písemnou formou sdělíme, jaké osobní údaje o Vás uchováváme. To rovněž zahrnuje původ a příjemce Vašich údajů a účel zpracování osobních údajů. 

b) Právo na opravu
Máte právo nechat své údaje, které uchováváme, v případě nesrovnalostí opravit. Přitom můžete požadovat omezení zpracování, např. při popření správnosti Vašich osobních údajů. 

c) Právo na zablokování 
Dále můžete nechat své údaje zablokovat. Aby mohla být blokace Vašich údajů kdykoli zohledněna, musí být tyto údaje pro účely kontroly uchována v blokovacím souboru. 

d) Právo na výmaz
Můžete požadovat výmaz svých osobních údajů, pokud neexistují zákonné povinnosti zachovat je. Pokud žádná taková povinnost neexistuje, na vyžádání Vaše údaje zablokujeme. Pokud existují odpovídající zákonné předpoklady, vymažeme Vaše osobní údaje i bez Vaší žádosti. 

e) Právo na přenositelnost údajů
Jste oprávněni požadovat od nás poskytnutí osobních údajů, které nám byly předány, ve formátu, který umožní přenesení na jiné místo. 

f) Právo vznést stížnost u dozorčího úřadu
Máte možnost obrátit se se stížností na jeden z úřadů pro ochranu osobních údajů.

Bayerisches Landesamt für Datenschutzaufsicht (BayLDA)
Promenade 27, 91522 Ansbach, Německo
Telefon: +49 981 53-1300
Fax: +49 981 53-981300

Formulář stížnosti můžete otevřít na následujícím odkazu: https://www.lda.bayern.de/de/beschwerde.html

Upozornění: Stížnost je možno podat také u všech úřadů pro ochranu osobních údajů v EU.

g) Právo na vznesení námitky
Z důvodů, které vyplývají z Vaší zvláštní situace, máte kdykoli možnost vznést námitku vůči zpracování svých údajů podle čl. 6 odst. 1 písmena e) a f); to platí také pro profilování opírající se o tato ustanovení. 

Společnost RATHGEBER GmbH & Co. KG poté již Vaše osobní údaje nezpracovává, ledaže může prokázat naléhavé, ochrany hodné důvody pro zpracování, které převažují nad Vašimi zájmy, právy a svobodami, nebo zpracování slouží k uplatnění, výkonu nebo obhajobě právních nároků.

Pokud se osobní údaje zpracovávají za účelem cílené reklamy, máte právo kdykoli vznést námitku vůči zpracování Vašich osobních údajů za účelem takové reklamy; to platí také pro profilování, pokud je s takovou cílenou reklamou spojeno. V případě takové námitky nebudeme již Vaše osobní údaje za účelem cílené reklamy dále zpracovávat. K tomuto postačí zaslat nám odpovídající e-mail.

h) Právo na odvolání
Kdykoli máte možnost odvolat bez udání důvodů souhlas se zpracováním svých údajů, který jste nám udělili, a to s účinností do budoucna. Odvoláním Vám nevznikají žádné nevýhody. K tomuto postačí zaslat nám odpovídající e-mail. 

Takové odvolání se ovšem nedotkne zákonnosti zpracování do okamžiku odvolání, které probíhalo na právním základě čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. 

Pro uplatnění svých práv dotčené osoby nám zašlete e-mail na následující adresu: datenschutz@rathgeber.eu

Ochrana Vašich osobních údajů 
Činíme smluvní, technická a organizační bezpečnostní opatření dle stavu techniky, abychom zajistili, že budou dodržovány zákony na ochranu osobních údajů, a abychom tak zpracované údaje ochránili vůči náhodné nebo úmyslné manipulaci, ztrátě, zničení nebo vůči přístupu neoprávněných osob.

Mezi bezpečnostní opatření patří zejména zašifrovaný přenos údajů mezi Vaším prohlížečem a naším serverem. K tomuto se používá šifrovací technika 256-bit-SSL (AES 256).

Vaše osobní údaje jsou přitom chráněny v rámci následujících bodů (výtah): 
a)    Zachování důvěrnosti Vašich osobních údajů 
K zachování důvěrnosti Vašich údajů, které jsou u nás uchovávané, jsme učinili různá opatření ke kontrole přístupu. 

b)    Zachování integrity Vašich osobních údajů
K zachování integrity Vašich údajů, které jsou u nás uchovávané, jsme učinili různá opatření ke kontrole předávání a zadávání.

c)    Zachování dostupnosti Vašich osobních údajů
K zachování dostupnosti Vašich údajů, které jsou u nás uchovávané, jsme učinili různá opatření ke kontrole zakázek a dostupnosti.

Používaná bezpečnostní opatření budou nadále vylepšována v souladu s technologickým vývojem. Navzdory těmto opatřením nemůžeme z důvodu nebezpečné povahy internetu bezpečnost přenosu Vašich údajů na naše webové stránky zaručit. Z tohoto důvodu probíhá veškerý Vámi uskutečněný přenos údajů na Vaše riziko. 

Ochrana nezletilých
Osobní informace nám osoby, které ještě nedovršily 17 let, smí poskytnout jen tehdy, když je k dispozici výslovný souhlas zákonných zástupců. Tyto údaje budou zpracovány v souladu s těmito informacemi o ochraně osobních údajů.

Logy serveru
Poskytovatel stránek automaticky shromažďuje a uchovává informace v tzv. logech serveru, které nám Váš prohlížeč automaticky zprostředkovává. Jsou to:

 • typ a verze prohlížeče
 • používaný operační systém
 • referer URL
 • čas dotazu na server
 • IP adresa

Tyto údaje se neslučují s jinými zdroji údajů.

Základem ke zpracování údajů je podle čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO náš oprávněný zájem.

Online uchazečské žádosti prostřednictvím formuláře
Na svých webových stránkách nabízíme uchazečům možnost podávat si žádosti online prostřednictvím příslušného formuláře. Přijetí do přijímacího řízení přitom předpokládá, že nám uchazeči prostřednictvím formuláře poskytnou všechny osobní údaje, které jsou pro fundované a informované posouzení a výběr nutné.

K nezbytným údajům patří obecné informace k osobě (jméno, adresa, telefonický nebo elektronický kontakt) a doklady o kvalifikacích, které jsou specifické dle výkonu a nutné pro danou pozici. Příp. nezbytné jsou nadto údaje o zdraví, které se musí zohlednit v zájmu sociální ochrany uchazeče z titulu zvláštních pracovních a sociálních práv. 

Odesláním formuláře jsou nám Vaše údaje předány v zašifrovaném stavu odpovídajícím stavu techniky a jsou zpracovány výhradně za účelem zpracování uchazečské žádosti.

Právním základem ke zpracování je čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO spolu s § 26 odst. 1 BDSG (německý Zákon na ochranu dat), v jejichž smyslu se proběhnutí přijímacího řízení považuje za zahájení procesu pracovní smlouvy. Pokud se v rámci přijímacího řízení od uchazečů vyžadují zvláštní kategorie osobních údajů ve smyslu čl. 9 odst. 1 DSGVO (např. zdravotní údaje, jako jsou údaje o těžkém tělesném postižení), jsou zpracovány podle čl. 9 odst. 2 písm. b) DSGVO, abychom uplatnili práva vyplývající z pracovního práva a práva na sociální jistoty a sociální ochranu a splnili své povinnosti.

V návaznosti na to nebo alternativně se zpracování zvláštních kategorií údajů může zakládat také na čl. 9 odst. 1 písm. h) DSGVO, pokud jsou údaje zpracovány za účelem preventivní zdravotní péče nebo pracovního lékařství, pro posouzení pracovní způsobilosti uchazeče, pro lékařskou diagnostiku, zaopatření či ošetření ve zdravotní nebo sociální oblasti nebo ke správě systémů a služeb ve zdravotní nebo sociální oblasti. 

Pokud v souvislosti s výše popsaným posouzením nedojde k výběru uchazeče nebo pokud uchazeč svou žádost předčasně stáhne, budou jeho údaje, které poskytl, po příslušném oznámení nejpozději po šesti měsících vymazána. Tato lhůta je stanovena na základě našeho oprávněného zájmu, abychom mohli zodpovědět případné následné dotazy k uchazečské žádosti a příp. splnit své důkazní povinnosti podle předpisů k rovnému zacházení s uchazeči. 

V případě úspěšné žádosti jsou poskytnuté údaje dále zpracovány na základě čl. 6 odst. 1 písm. b) DSGVO spolu s § 26 odst. 1 BDSG za účelem uskutečnění zaměstnaneckého poměru.

Cookies 
U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají lokálně ve vyrovnávací paměti Vašeho internetového prohlížeče. Cookies umožňují např. opětovné rozeznání internetového prohlížeče. Soubory se využívají, aby prohlížeči pomohly v navigaci po webových stránkách a ve využívání všech funkcí v plném rozsahu.

Cookiebot
Tyto webové stránky využívají nástroj Cookie-Consent-Tool společnosti Cybot A/S, Havnegade 39, 1058 Kopenhagen, Dánsko („Cookiebot“), který ukládá technicky nezbytné cookies pro uchování Vašich preferencí u cookies. Toto zpracování osobních údajů probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě našeho oprávněného zájmu na poskytování služby správy souhlasu s cookies pro návštěvníky webových stránek.

Využití Google Tag Manager
Používáme Google Tag Manager. Prostřednictvím této služby lze spravovat tagy webových stránek pomocí jedné stránky. Google Tag Manager implementuje pouze tagy. Neukládají se žádné cookies a neshromažďují se žádné osobní údaje. Google Tag Manager spouští jiné tagy, které příp. shromažďují údaje. Google Tag Manager nemá k těmto údajům přístup. Pokud dojde k deaktivaci na úrovni domény nebo cookies, zůstane v platnosti pro všechny sledovací tagy, pokud jsou implementovány pomocí Google Tag Manager. Další informace ke Google Tag Manager naleznete na následujícím odkazu: https://marketingplatform.google.com/about/analytics/tag-manager/use-policy/

Máte možnost zasílání veškerých tagů nástroje Google Tag Manager zamezit. K tomuto musíte kliknout na následující odkaz pro opt-out, abyste si ve Vašem prohlížeči uložili deaktivační cookies Google Tag Manager.

Pro vyloučení ze shromažďování údajů prostřednictvím Google Tag Manager klikněte sem.  

Změnit souhlas
Odebrat souhlas

Využití Google Analytics
Pokud jste vyjádřili souhlas, je na těchto webových stránkách využíván Google Analytics, služba webové analýzy společnosti Google LLC. Odpovědným poskytovatelem v EU je Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko („Google“).

Použitím Google Analytics na našich webových stránkách jsme s Googlem společnou odpovědnou osobou ve smyslu čl. 26 DSGVO. Protože však Google nenabízí uzavření smlouvy o společné odpovědnosti podle čl. 26 DSGVO, nemohla být taková smlouva uzavřena.

Rozsah zpracování
Google Analytics využívá cookies, které umožňují analýzu užívání našich webových stránek z Vaší strany. Informace o užívání těchto webových stránek z Vaší strany shromážděné prostřednictvím cookies jsou zpravidla přenášeny na server společnosti Google v USA a tam ukládány.

Využíváme signály Google. Pomocí nich jsou v Google Analytics shromažďovány další informace o uživatelích, které byly aktivovány personalizovanými reklamami (zájmy a demografické údaje) a reklamy lze těmto uživatelům doručovat v rámci remarketingových kampaní nad rámec zařízení.

Využíváme funkci „anonymizeIP“ (tzv. IP-Masking): Na základě aktivace anonymizace IP na těchto webových stránkách zkrátí Google v členských státech Evropské unie nebo v jiných smluvních státech dohody o Evropském hospodářském prostoru Vaši IP adresu. Jen ve výjimečných případech bude plná IP adresa přenesena na server společnosti Google v USA a tam zkrácena. IP adresa zprostředkovaná z Vašeho prohlížeče v rámci Google Analytics nebude sloučena s ostatními údaji z Googlu.

Během Vaší návštěvy webových stránek jsou shromažďovány mj. následující údaje:

 • Vámi vyvolané stránky, Váš „chronologický přehled klikání“
 • dosažení „cílů webových stránek“ (konverze, např. přihlášení k newsletteru, stahování, nákupy)
 • Vaše uživatelské chování (kupříkladu klikání, délka setrvání, míry odchodu)
 • Vaše přibližné místo (region)
 • Vaše IP adresa (ve zkrácené formě)
 • technické informace o Vašem prohlížeči a Vámi užívaných koncových zařízeních (např. jazykové nastavení, rozlišené obrazovky)
 • Váš poskytovatel internetu
 • referer URL (přes jaké webové stránky/přes jaký reklamní prostředek jste se na tyto webové stránky dostali)

Účely zpracování
Z pověření provozovatele těchto webových stránek použije Google tyto informace k vyhodnocení Vašeho užívání těchto webových stránek (pod pseudonymem) a k vystavení reportů o aktivitách webové stránky. Reporty vyhotovené prostřednictvím Google Analytics slouží k analýze výkonu našich webových stránek. 

Příjemce
Příjemcem údajů je

Google Ireland Limited, Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Irsko 

v rámci společné odpovědnosti s provozovateli webových stránek. Smlouvu o společné odpovědnosti s Googlem jsme neuzavřeli, protože ji Google neposkytuje. 

Společnost Google LLC se sídlem v Kalifornii, USA, a příp. úřady Spojených států amerických mohou mít k údajům uchovávaných v Googlu přístup (Patriot Act). Vzniká tak vysoké riziko, pokud uživatel s využitím sledování prostřednictví Google Analytics souhlasí.

Předávání do třetích zemí
Údaje jsou předávány do USA.

Doba uchování
Údaje, které zasíláme a jsou spojeny s cookies, uchovává Google Analytics alespoň 14 měsíců. Výmaz údajů, jejichž doba uchování uplynula, probíhá z naší strany automaticky jednou měsíčně.

Shromažďování údajů, které jsou generovány prostřednictvím cookies a vztahují se k Vašemu využívání webových stránek (vč. Vaší IP adresy), společností Google a zpracování těchto údajů společností Google můžete nadto zabránit, pokud
a. neudělíte souhlas s ukládáním cookies nebo
b. si ZDE stáhnete přídavnou funkci prohlížeče pro deaktivaci Google Analytics a nainstalujete si ji.
Ukládání cookies můžete zabránit také odpovídajícím nastavením softwaru svého prohlížeče. Pokud svůj prohlížeč nakonfigurujete tak, aby byly odmítány všechny cookies, může ovšem dojít k omezení funkčnosti těchto a jiných webových stránek.

Právní základ a možnost odvolání
Pro toto zpracování osobních údajů platí Váš souhlas, čl.6 odst.1 v.1 písm. a DSGVO. Svůj souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat, když si otevřete nastavení cookies a tam změníte svůj výběr.

Bližší informace k uživatelským podmínkám Google Analytics a ochraně osobních údajů u Googlu naleznete na https://marketingplatform.google.com/about/analytics/terms/cz/ a na https://policies.google.com/privacy?hl=cs.

Použití sledování konverzí Google Ads
Na těchto webových stránkách využíváme online reklamní program „Google Ads“ a v rámci Google Ads sledování konverzí od společnosti Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). Využíváme nabídku Google Ads, abychom pomocí reklamních prostředků na externích webových stránkách upozornili na nabídky. Se zřetelem k údajům z reklamních kampaní můžeme zjišťovat, jak úspěšná jsou jednotlivá reklamní opatření. Sledujeme tak přání ukazovat Vám reklamu, která je pro Vás zajímavá, utvářet své webové stránky tak, aby pro Vás byly zajímavější, a získat propočet vzniklých nákladů na reklamu.

Cookies pro sledování konverzí se uloží, když uživatel klikne na reklamní inzerát vyvěšený Googlem. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto cookies ztrácí svou platnost zpravidla po 30 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek a platnost cookies ještě neuplynula, může Google a my rozeznat, že uživatel klikl na inzerát a byl na tuto stránku přesměrován. Každý zákazník Google Ads obdrží jiné cookies.

Zákazníci Google Ads tak nemohou přes tyto webové stránky cookies vysledovat. Informace získané pomocí konverzních cookies slouží k vyhotovení konverzních statistik pro zákazníky Google Ads, kteří se rozhodli pro sledování konverzí. Zákazníci se dozvědí celkový počet uživatelů, kteří na jejich inzerát klikli a byli přesměrováni na stránku zaopatřenou tagem sledování konverzí. Neobdrží však žádné informace, pomocí nichž by se uživatelé dali osobně identifikovat. Pokud se na sledování nechcete podílet, můžete toto použití blokovat, když ve svém internetovém prohlížeči v menu „Nastavení“ deaktivujete cookies sledování konverzí Google. Nebudete tak zahrnuti do statistik sledování konverzí. Používáme Google Ads na základě našeho oprávněného zájmu na cílené reklamě podle čl. 6 odst. 1 písm. F DSGVO. V rámci užívání Google Ads může docházet i předávání osobních údajů na server společnosti Google LLC. v USA.

Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních k ochraně osobních údajů společnosti Google: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Ukládání cookies prostřednictvím sledování konverzí Google Ads můžete natrvalo omítnout, když si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plug-in prohlížeče od Googlu:https://support.google.com/ads/answer/7395996?hl=cs

Vezměte prosím na vědomí, že určité funkce těchto webových stránek možná nebudou moci být využity nebo budou moci být využity jen omezeně, pokud jste užití cookies deaktivovali.

Pokud je to právně nezbytné, vyžádali jsme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Svůj udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Pro odvolání deaktivujte tuto službu v nástroji pro souhlas s cookies („Cookie-Consent-Tool“) poskytnutém na webových stránkách nebo alternativně postupujte podle výše popsané možnosti vznést námitku.

Remarketing v Google Ads
Naše webové stránky využívají funkce remarketingu Google Ads, s jejich pomocí propagujeme tyto webové stránky ve výsledcích vyhledávání Googlu, jakož i na webových stránkách třetích stran. Poskytovatelem je společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“). 

Za tímto účelem uloží Google do prohlížeče Vašeho koncového zařízení cookies, které pomocí pseudonymního ID cookies a na základě Vámi navštívených stránek automaticky umožní reklamu založenou na zájmech. Zpracování probíhá na základě Vašeho souhlasu podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO.

Zpracování osobních údajů nad rámec uvedeného probíhá, pouze pokud jste společnosti Google odsouhlasili, aby Google propojil aktivitu Vašeho prohlížeče na internetu a v aplikacích s Vaším účtem Google a informace z Vašeho účtu Google byly využity k personalizaci inzerátů, které si na síti prohlížíte. Pokud jste v tomto případě během návštěvy stránek našich webových stránek přihlášeni ke Googlu, použije Google Vaše údaje spolu s údaji z Google Analytics k vyhotovení a definování seznamů cílových skupin pro remarketing nad rámec zařízení. K tomuto budou Vaše osobní údaje společností Google přechodně propojeny s údaji z Google Analytics, aby se vytvořily cílové skupiny. V rámci využívání remarketingu Google Ads může rovněž docházet k přenášení osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA.

Podrobnosti ke zpracováním vyvolaným remarketingem Google Ads a k nakládání s údaji z webových stránek ze strany společnosti Google naleznete zde: https://policies.google.com/technologies?hl=cs.

Ukládání cookies prostřednictvím remarketingu Google Ads můžete natrvalo omítnout, když si na následujícím odkazu stáhnete a instalujete dostupný plug-in prohlížeče od Googlu: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=cs.

Další informace a ustanovení k ochraně osobních údajů se zřetelem k reklamě a Googlu si můžete přečíst zde:
https://policies.google.com/technologies/ads?hl=cs

Pokud je to právně nezbytné, vyžádali jsme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. A DSGVO. Svůj udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Pro odvolání deaktivujte tuto službu v nástroji pro souhlas s cookies („Cookie-Consent-Tool“) poskytnutém na webových stránkách nebo alternativně postupujte podle výše popsané možnosti vznést námitku.

Využití Google AJAX Search API pomocí JavaScriptu
Využíváme Google AJAX Search API pomocí JavaScriptu, což Vám v naší online nabídce pomocí vyhledávání Google umožní hledat jiné webové stránky. Použitím vyhledávacího pole mohou být společnosti Google předávány a zpracovány osobní údaje. Pro zamezení uloženého JavaScriptu si musíte instalovat JavaScript Blocker (např. www.noscript.net).

Microsoft Advertising (Microsoft Corporation)
Tyto webové stránky využívají technologie sledování konverzí „Microsoft Advertising“ od Microsoftu (Microsoft Corporation, One Microsoft Way, Redmond, WA 98052-6399, USA). Microsoft Advertising uloží do Vašeho počítače cookies, pokud jste se na naše webové stránky dostali přes inzerát Microsoft Advertising. U cookies se jedná o malé textové soubory, které se ukládají ve Vašem koncovém zařízení. Tyto cookies ztrácí svou platnost po 180 dnech a neslouží k osobní identifikaci. Pokud uživatel navštíví určité stránky těchto webových stránek a platnost cookies ještě neuplynula, může Google a my rozeznat, že uživatel klikl na inzerát a byl na tuto stránku (konverzní stránku) přesměrován. Pokud jsou přitom zpracovávány osobní údaje, děje se tak podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO na základě Vašeho souhlasu. Svůj udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat: https://account.microsoft.com/privacy/ad-settings/signedout?lang=cs-CZ    

Informace shromážděné pomocí konverzních cookies slouží k vyhotovení konverzních statistik, tj. ke shrnutí, kolik uživatelů přijde na konverzní stránku po kliknutí na inzerát. Dozvíme se tak celkový počet uživatelů, kteří klikli na náš inzerát a byli přesměrováni na stránku zaopatřenou tagem sledování konverzí. Neobdržíme však žádné informace, pomocí nichž se uživatelé dají osobně identifikovat. Pokud se na sledování nechcete podílet, odepřete svůj souhlas s ním na našem banneru pro souhlas. Nebudeme poté sledování konverzí pomocí Bing Ads provádět a Vy nebudete zahrnuti do statistik sledování konverzí. Alternativně si za pomoci deaktivační stránky pro uživatele z EU http://www.youronlinechoices.com/de/praferenzmanagement/ můžete ověřit, zda jsou ve Vašem prohlížeči ukládány reklamní cookies od Microsoftu a deaktivovat je.

Na níže uvedené internetové adrese získáte další informace o ustanoveních k ochraně osobních údajů u Microsoft Advertising: https://privacy.microsoft.com/cs-cz.

Kancelářská komunikace: Microsoft (Microsoft 365, Microsoft Teams)
Pro svou běžnou kancelářskou komunikaci a k telekonferencím, online schůzkám a/nebo videokonferencím používáme Microsoft 365 a Microsoft Teams. Pokud online schůzky nahráváme, sdělíme Vám to před zahájením a – je-li to nutné – požádáme Vás o ústní souhlas. Pokud si nahrávání nepřejete, můžete z online schůzky odejít.

Je-li to nezbytné pro účely zaprotokolování výsledků online schůzky, zaprotokolujeme obsahy chatu.

Microsoft 365 a Microsoft Teams jsou službou společnosti Microsoft Ireland Operations, Ltd. K tomuto jsme s poskytovatelem uzavřeli smlouvu o zpracování zakázky.

Při využívání „Microsoft Teams“ se zpracovávají různé druhy údajů. Objem údajů přitom závisí i na tom,  jaké informace k údajům před účastí na „online schůzce“, resp. při ní uvedete.

Předmětem zpracování jsou následující osobní údaje:

 • údaje o uživateli: přihlašovací jméno, e-mailová adresa, profilová fotografie (volitelně), upřednostňovaný jazyk
 • metadata schůzky: např. datum, čas, ID schůzky, telefonní číslo, místo
 • textová, zvuková a obrazová data: Máte příp. možnost využívat při online schůzce chatovací funkci. V tomto případě se zpracovávají Vámi zapisované texty, aby se mohly na online schůzce zobrazit.

Aby bylo možné zobrazit video a přehrát zvuk, jsou po dobu trvání schůzky zpracovávány údaje z mikrofonu Vašeho koncového zařízení a videokamery koncového zařízení. Kameru nebo mikrofon můžete kdykoli sami vypnout, resp. vypnout u nich zvuk prostřednictvím aplikací „Microsoft Teams“.

Pokud s Vámi nemáme smluvní vztah, je právním základem pro zpracování Vašich osobních údajů čl. 6 odst. 1 písm. f) DSGVO. Zde existuje náš zájem na efektivním uskutečnění online schůzky.

Facebook pixel
Pro analýzu a optimalizaci naší nabídky a našich reklamních opatření používáme na našich stránkách takzvaný „Facebook pixel“ sociální sítě Facebook, Facebook Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Irsko. Facebook pixel umožňuje měření, vyhodnocování a optimalizaci účinnosti reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu. Od Facebooku obdržíme výhradně zprávy v anonymizované formě.

Pomocí Facebook pixel má ale i Facebook možnost určit návštěvníky naší online nabídky coby cílovou skupinu pro zobrazování inzerátů (tzv. „Facebook Ads“). Proto máme v tomto případě s Facebookem společnou odpovědnost podle čl. 26 DSGVO. Facebook pixel bude začleněn Facebookem bezprostředně při vyvolání našich webových stránek a může do Vašeho zařízení uložit tzv. cookies.

K použití Facebook pixel jsme si proto přes náš banner pro souhlas vyžádali Vaše svolení (čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO). Vámi udělený souhlas platí jak pro použití nástroje, tak i pro přenos údajů do neověřené třetí země (zde USA). Úřady Spojených států amerických mohou mít k údajům uchovávaných u Facebooku přístup (Patriot Act). Tím vzniká vysoké riziko, pokud uživatel sledování, resp. použití nástroje společnosti Facebook schválí.
Pomocí Facebook pixel můžeme návštěvníky našich webových stránek zařadit do určitých cílových skupin, abychom Vám na Facebooku mohli zobrazovat odpovídající reklamu („Ads“). Shromážděné údaje (např.  IP adresa, informace o internetovém prohlížeči, místo webových stránek, odkliknutá tlačítka, příp. ID pixelu a další příznaky) pro nás nejsou viditelné, nýbrž je lze jen využít v rámci zobrazení určitých reklamních inzerátů. V rámci využití kódu Facebook pixel se ukládají také takzvané cookies. Facebook pixel používáme, abychom své vyvěšované Facebook Ads zobrazovali jen těm uživatelům Facebooku, kteří také prokázali zájem o naši online nabídku nebo kteří vykazují určité příznaky (např. zájem o určitá témata či produkty, který se určí pomocí navštívených webových stránek), které předáme Facebooku (tzv. „Custom Audiences“). Pomocí Facebook pixel bychom chtěli zajistit, že naše Facebook Ads budou odpovídat potenciálním zájmům uživatelů, a chtěli bychom sledovat účinnost reklamních inzerátů na Facebooku pro statistické účely a pro účely průzkumu trhu, přičemž vidíme, zda je uživatel po kliknutí na reklamní inzerát na Facebooku přesměrován na naše webové stránky (tzv. „Conversion“).

Pokud máte účet na Facebooku a jste přihlášeni, bude návštěva těchto webových stránek k Vašemu uživatelskému účtu na Facebooku přiřazena. Pokud se po návštěvě našich webových stránek přihlásíte na Facebook nebo ve stavu přihlášení Facebook navštívíte, bude návštěva naší online nabídky zaznamenána do Vašeho profilu a Facebook ji může použít pro účely vlastního průzkumu trhu a k reklamním účelům.

Dále při využití Facebook pixel používáme přídavnou funkci „pokročilého párování“, přitom jsou Facebooku zasílány zašifrované údaje k vytváření cílových skupin („Custom Audiences“ nebo „Look Alike Audiences“). Přenášeny jsou zde:  

 • četnost a trvání vyvolávání stránek
 • využití funkcí webových stránek
 • typ zařízení a nastavení prohlížeče (operační systém, firmware, jazyková nastavení)
 • uskutečněné nákupy (čas, množství, název[názvy] produktu[produktů], hodnota)
 • zájmy (pro přečtení si otevřete www.facebook.com/ads/preferences)
 • demografické příznaky
 • místo (skrze anonymizované IP adresy).

Zpracování údajů společností Facebook probíhá v rámci směrnice o využívání údajů společnosti Facebook (https://cs-cz.facebook.com/privacy/explanation).

Tak mohou být uživatelům webových stránek v rámci návštěvy Facebooku nebo jiných webových stránek, které tento postup rovněž používají, zobrazovány reklamní inzeráty na základě zájmů („Facebook Ads“). Sledujeme tím zájem zobrazovat Vám reklamu odpovídající Vašim zájmům, abychom tak své webové stránky utvářeli pro Vás zajímavěji.

Pro výměnu konkrétních údajů si Váš prohlížeč automaticky vytvoří přímé spojení se serverem společnosti Facebook. Nemáme žádný vliv na objem a další použití údajů, které Facebook prostřednictvím tohoto nástroje shromáždí, a proto Vás v souladu se svými znalostmi informujeme: Začleněním Facebook Custom Audiences obdrží Facebook informaci, že jste si vyvolali příslušnou webovou stránku naší internetové prezence, resp. že jste klikli na jeden z našich inzerátů. I když nejste u Facebooku registrováni, resp. jste se nepřihlásili, existuje možnost, že se poskytovatel dozví a uloží si Vaši IP adresu a další identifikační příznaky.
Pokud jste s tím souhlasili, předáme „Facebooku“ příp. Vaše telefonní číslo nebo e-mailovou adresu, aby se Vám mohly zobrazovat reklamní inzeráty odpovídající Vašim zájmům.
Jak se Facebook pixel používá k reklamním kampaním se dozvíte na https://cs-cz.facebook.com/business/learn/facebook-ads-pixel
Další informace ke směrnici o údajích společnosti Facebook naleznete na https://cs-cz.facebook.com/policy.php.
Další informace o zpracování údajů společností Facebook získáte na https://cs-cz.facebook.com/about/privacy.

Vaše údaje uchováváme, dokud je potřebujeme k danému účelu (zobrazování reklamy na základě zájmů) a Vy jste proti uchovávání svých údajů nevznesli námitku nebo jste neodvolali svůj souhlas.

Využití videí z YouTube
Používáme implementační funkci YouTube k zobrazování a přehrávání videí poskytovatele „YouTube“, který patří pod společnost Google Ireland Limited, Gordon House, 4 Barrow St, Dublin, D04 E5W5, Irsko („Google“).

Využíváme přitom rozšířenou formu ochrany osobních údajů, která spouští ukládání informací o uživateli až při přehrání videa/videí. Pokud se spustí přehrání implementovaných videí YouTube, uloží poskytovatel „YouTube“ cookies, aby sbíral informace o chování uživatelů. 
Podle informací společnosti „YouTube“ slouží tyto informace mimo jiné k vyhotovení statistik videí, vylepšení uživatelsky přívětivého prostředí a podchycení neoprávněného jednání. Pokud jste přihlášeni ke Googlu, jsou Vaše údaje přiřazeny přímo k Vašemu účtu, pokud na video kliknete. Pokud si přiřazení k Vašemu profilu na YouTube nepřejete, musíte se před aktivací tlačítka odhlásit. 

Google ukládá Vaše údaje (i u nepřihlášených uživatelů) jako uživatelské profily a vyhodnocuje je. Takové vyhodnocení probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO na základě oprávněných zájmů společnosti Google na přidání personalizované reklamy, průzkumu trhu a/nebo utváření jeho webových stránek dle potřeby. Máte právo vznést proti vytváření těchto uživatelských profilů námitku, přičemž se při jejím vznesení musíte obrátit na YouTube.

Při používání YouTube může docházet také k přenosu osobních údajů na servery společnosti Google LLC. v USA. Nezávisle na přehrání vložených videí se při každém vyvolání těchto webových stránek vytváří spojení se sítí Google, což může vést k dalším procesům zpracování údajů, aniž bychom na to měli vliv. Další informace k ochraně osobních údajů u „YouTube“ naleznete v Prohlášení o ochraně osobních údajů poskytovatele na: https://policies.google.com/privacy?hl=cs

Pokud je to právně nezbytné, vyžádali jsme si k výše popsanému zpracování Vašich údajů Váš souhlas podle čl. 6 odst. 1 písm. a DSGVO. Svůj udělený souhlas můžete s účinností do budoucna kdykoli odvolat. Pro odvolání deaktivujte tuto službu v nástroji pro souhlas s cookies („Cookie-Consent-Tool“) poskytnutém na webových stránkách.

Newsletter
Pokud se přihlásíte k našemu e-mailovému newsletteru, přeposíláme Vám pravidelně informace k našim nabídkám. K tomu jsou shromažďovány osobní údaje. Jediným povinným údajem pro zasílání newsletteru je Vaše e-mailová adresa. Zadání dalších příp. údajů je dobrovolné a používá se, abychom Vás mohli oslovovat osobně. Tyto údaje používáme pro vlastní reklamní účely ve formě e-mailového newsletteru, pokud jste v nich výslovně souhlasili, jak je uvedeno dále:
„Ano, chtěl bych se přihlásit k newsletteru! Vzal/a jsem na vědomí informace o ochraně osobních údajů“

K zasílání newsletteru používáme tzv. double opt-in. To znamená, že Vám e-mailový newsletter zašleme až tehdy, když nám výslovně potvrdíte, že se zasíláním newsletteru souhlasíte. Poté Vám pošleme potvrzovací e-mail, v němž Vás žádáme, abyste kliknutím na odpovídající odkaz potvrdili, že v budoucnu chcete newsletter dostávat.

Aktivací potvrzovacího odkazu nám udělujete svůj souhlas k užití Vašich osobních údajů podle čl. 6 odst. 1 písm. a) DSGVO. Při přihlášení k newsletteru uložíme Vaši IP adresu, kterou zapsal poskytovatel internetových služeb (ISP), a datum a čas přihlášení, abychom později mohli vysledovat případné zneužití Vaší e-mailové adresy.

Z newsletteru se můžete kdykoli odhlásit prostřednictvím k tomu určeného odkazu v newsletteru nebo příslušnou zprávou na náš e-mail info@rathgeber.cz. Po uskutečněném odhlášení bude Vaše e-mailová adresa neprodleně vymazána z našeho rozdělovníku newsletterů a pro zajištění odvolání bude zařazena do blokovacího souboru.

Zasílání newsletteru prostřednictvím Optimizley Campaign  
Naše e-mailové newslettery jsou zasílány prostřednictvím poskytovatele technických služeb Optimizley Campaign, Wallstraße 16, 10179 Berlin („Optimizley“), kterému předáváme Vaše údaje poskytnuté při přihlášení se k newsletteru. Toto předání probíhá podle čl. 6 odst. 1 písm. f DSGVO a slouží našemu oprávněnému zájmu na využití reklamně účinného, bezpečného a uživatelsky přívětivého systému newsletterů. Údaje, které jste za účelem přijímání newsletteru zadali (např. e-mailová adresa), jsou uloženy na serverech společnosti Optimizley v EU.

Optimizley tyto informace z našeho pověření využívá k zasílání a ke statistickému vyhodnocování newsletterů. Pro vyhodnocení obsahují zasílané e-maily tzv. webové majáky, resp. sledovací pixely, které představují obrazové soubory o velikosti jednoho pixelu, které jsou uloženy na našich webových stránkách. Lze tak zjistit, zda je zpráva s newsletterem otevřena a na jaké odkazy se příp. kliká. Pomocí tzv. sledování konverzí lze krom toho analyzovat, zda po kliknutí na odkaz v newsletteru následovala předem definovaná akce (např. koupě produktu na našich webových stránkách). Nadto jsou shromažďovány technické informace (např. čas vyvolání, IP adresa, typ prohlížeče a operační systém). Údaje se shromažďují výhradně pseudonymně a neslučují se s ostatními Vašimi osobními údaji. Přímá osobní souvislost je vyloučena. Tyto údaje slouží výhradně ke statistické analýze newsletterových kampaní. Výsledky těchto analýz lze využít k lepšímu přizpůsobení budoucích newsletterů zájmům příjemců. Pokud chcete vznést proti analýze dat pro účely statistického vyhodnocování námitku, musíte se z odběru newsletteru odhlásit.

Uzavřeli jsme s Optimizley smlouvu o zpracování zakázek, v níž Optimizley zavazujeme k ochraně údajů našich zákazníků a k jejich nepředávání třetím stranám.

Prohlášení o ochraně osobních údajů společnosti Optimizley si můžete přečíst zde:
https://www.optimizely.com/de/trust-center/security/

Změna našich informací o ochraně osobních údajů
Vyhrazujeme si právo urychleně upravovat naše informace o ochraně osobních údajů, aby vždy odpovídaly aktuálním právním požadavkům nebo abychom prosadili změny našich služeb. To se může týkat např. zavedení nových služeb. Pro Vaši opětovnou návštěvu pak platí nové informace o ochraně osobních údajů.